مصاحبه هفته 8 با آقای نوری از تیم یاران سلیمان
مصاحبه هفته 9 با آقای حسین نعیمی از تیم شهدای نسن
مصاحبه هفته 9 با آقای یزدانی از تیم دریوک نسن
مصاحبه هفته 8 با آقای لواسانی از تیم امید نسن
مصاحبه هفته 9 با آقای حسن زاده از تیم شهدای میناک
مصاحبه هفته 9 با آقای ستاری از تیم جوانان مزید